Organizing Committee

Chair:
Keizo Kato (Niigata Univ.)

Vice-Chairs:
Kiichi Kamimura
 (Shinshu Univ.)
Eisuke Tokumitsu (JAIST)

Secretariat General:
Kazunari Shinbo
 (Niigata Univ.)
Akira Baba (Niigata Univ.)

Treasurer:
Yasuo Ohdaira 
(Niigata Univ.)

Members:
Masashi Akabori   (JAIST)
Yoshio Hashimto
 (Shinshu Univ.)

Hideo Horibe        (Osaka City Univ.)
Noriaki Ikenaga
    (Kanazawa Inst. of Tech.)
Go Imada             (Niigata Inst. of Tech.)
Takayuki Ishibashi (Nagaoka Univ. of Tech.)
Eiji Itoh            (Shinshu Univ.)
Hideyuki Iwata     (Toyama Pref. Univ.)
Takeshi Kawae      (Kanazawa Univ.)
Kazuyoshi Kurihara (Univ. of Fukui)
Nobu Kuzuu (Univ. of Fukui)
Takeo Maruyama (Kanazawa Univ.)
Masahiro Minagawa (Nagaoka National Coll. of Tech.)
Noritaka Momose  (Nagno National Coll. of Tech.)
Masayuki Mori
      (Univ. of Toyama)
Shigeki Naka         (Univ. of Toyama)
Keisuke Ohdaira   (JAIST)
Hiroyuki Okada     (Univ. of Toyama)
Yukinori Ono        (Univ. of Toyama)
Tomoyuki Sasaki   (Nagaoka Univ. of Tech.)
Hisayuki Suematsu (Nagaoka Univ. of Tech.)
Takamasa Suzuki   (Niigata Univ.)
Toshi-kazu Suzuki  (JAIST)
Yoshinori Tokoi     (Nagaoka National Coll. of Tech.)
Nozomu Tsuboi    (Niigata Univ.)
Naotaka Uchitomi  (Nagaoka Univ. of Tech.)
Yasuyuki Watanabe (Tokyo Univ. of Sci., Suwa)
Kanji Yasui           (Nagaoka Univ. of Tech.)

Tomoaki Yoneda   (Fukui National Coll. of Tech.)

Program Committee

Chair:
Eisuke Tokumitsu (JAIST)

Members:
Akira Baba (Niigata Univ.)
Hironori Fujisawa (Univ. of Hyogo)
Kazuaki Furukawa (NTT)
Susumu Horita (JAIST)
Musubu Ichikawa (Shinshu Univ.)
Noriaki Ikenaga (Kanazawa Inst. of Tech.)
Eiji Itoh (Shinshu Univ.)
Takeshi Kawae (Kanazawa Univ.)
Shinya Kumagai (Toyota Tech. Inst.)
Atsushi Masuda (AIST)
Tatsuo Mori (Aichi Inst. Tech.)
Hiroyuki Okada (Univ. of Toyama)
Yukinori Ono (Univ. of Toyama)
Hisayuki Suematsu (Nagaoka Univ. of Tech.)
Toshi-kazu Suzuki (JAIST)
Yasushi Takemura (Yokohama National Univ.)
Taishi Takenobu (Waseda Univ.)
Yoshinori Tokoi (Nagaoka National Coll. of Tech.)
Nozomu Tsuboi (Niigata Univ.)
Naotaka Uchitomi (Nagaoka Univ. of Tech.)
Yasuyuki Watanabe (Tokyo Univ. of Scie. Suwa)
Yukiko Yasukawa (Chiba Inst. of Tech.)